لطفا صبر کنید...

هایپر لجر (Hyperledger)

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

  • جلسه 1) Sawtooth10:00
  • جلسه 2) Iroha10:00
  • جلسه 3) Fabric10:00