لطفا صبر کنید...

۸-آموزش برنامه نویسی قرار داد های هوشمند / DAPP

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

 • جلسه 1) قرارداد هوشمند چیست؟04:15
 • جلسه 2) استاندارد ERC 20 چیست؟07:09
 • جلسه 3) آموزش سالیدیتی - قسمت 1 - مقدمه08:56
 • جلسه 4) آموزش سالیدیتی - قسمت 2 - وراثت13:18
 • جلسه 5) آموزش سالیدیتی - قسمت 3 - شخصی Modifier ها و مدیریت خطا11:49
 • جلسه 6) آموزش سالیدیتی - قسمت 4 - ورودی ها و کتابخانه ها11:07
 • جلسه 7) آموزش سالیدیتی - قسمت 5 - Event logging و Transaction Information10:57
 • جلسه 8) آموزش سالیدیتی - قسمت 6 - انواع داده (Array, Mapping, Struct)20:14
 • جلسه 9) آموزش سالیدیتی - قسمت 7 - Extending String Functionality and Bytes15:09
 • جلسه 10) آموزش سالیدیتی - قسمت 8 - Debugging Solidity Using Remix10:34
 • جلسه 11) آموزش سالیدیتی - قسمت 9 - توکن ERC20 و ساخت یک کریپتو کارنسی23:13
 • جلسه 12) آموزش سالیدیتی - قسمت 10 - توکن ERC223 و ساخت یک کریپتوکارنسی15:24
 • جلسه 13) آموزش سالیدیتی - قسمت 11 - دیپلوی (Deploy) کردن توکن09:50
 • جلسه 14) آموزش سالیدیتی - قسمت 12 - Functional Assembly18:33
 • جلسه 15) آموزش سالیدیتی - قسمت 13 - Instructional Assembly22:29
 • جلسه 16) آموزش سالیدیتی - قسمت 14 - انتقال اتریوم بین قرارداد ها10:26
 • جلسه 17) آموزش سالیدیتی - قسمت 15 - Public vs External11:35
 • جلسه 18) آموزش سالیدیتی - قسمت 16 - Time Based Events22:44
 • جلسه 19) آموزش سالیدیتی - قسمت 17 - Polymorphism08:37
 • جلسه 20) آموزش سالیدیتی - قسمت 18 - Randomness and Gambling35:17
 • جلسه 21) آموزش سالیدیتی - قسمت 19 - Nested Arrays and Storage34:10
 • جلسه 22) آموزش سالیدیتی - قسمت 20 - Parameter Mapping and Multiple Return Values08:03
 • جلسه 23) آموزش سالیدیتی - قسمت 21 - Truffle, Atom and TestRPC24:10
 • جلسه 24) آموزش سالیدیتی - قسمت 22 - Developing an ICO Crowdsale with TDD40:58
 • جلسه 25) آموزش سالیدیتی - قسمت 23 - (State Modifiers (view, pure, constant07:15
 • جلسه 26) آموزش سالیدیتی - قسمت 24 - Multisig Wallet15:17
 • جلسه 27) آموزش سالیدیتی - قسمت 25 - Multisig Wallet cont. Multi Authentication37:41
 • جلسه 28) آموزش سالیدیتی - قسمت 26 - (Auditing, Security and Testing (Long, but important59:59
 • جلسه 29) آموزش سالیدیتی - قسمت 27 - Getting started with browser development using Metamask24:54
 • جلسه 30) آموزش سالیدیتی - قسمت 28 - Address book on the blockchain powered by Angular02:37
 • جلسه 31) آموزش سالیدیتی - قسمت 29 - What is WEI and how is Ether defined05:34
 • جلسه 32) آموزش سالیدیتی - قسمت 30 - Gas Explained18:54
 • جلسه 33) آموزش سالیدیتی - قسمت 31 - Interacting with RPC using Java and web3js16:10
 • جلسه 34) آموزش سالیدیتی - قسمت 32 - Transferring ether with Java using web3js20:54
 • جلسه 35) آموزش سالیدیتی - قسمت 33 - Deploying and using a contract using Java and web3js26:54